JCS Students 2021-2022

 

  ENTRY NUMBER NAME
2021JCS2232 Abhishek  Kumar
  2021JCS2234 Aman  Maheshwari
2021JCS2235 Animesh Singh Parihar
  2021JCS2238 Gaurav  Yadav
2021JCS2239 Gundapu  Nitheesh
  2021JCS2240 Kashish  Jain
2021JCS2259 Kashish  Jain
2021JCS2242 Nutesh Kumar Sahu
2021JCS2260 Ritik  Jain
2021JCS2243 Roomman  Israili
2021JCS2244 Sarang Liladhar Drugkar
2021JCS2387 Suraj Kiran Mate
2021JCS2245 Tooba  Khan
  2021JCS2233 Abhishek  Safui
  2021JCS2236 Avishek  Arora
  2021JCS2241 Mahima  Grover